Všeobecné obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při uzavření smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) mezi ALTU, Petrem Regalem, IČO 480 87 467, se sídlem Chrastná 5, Úžice, PSČ 285 04, jako zhotovitelem (dále jen „Zhotovitel“) a fyzickou osobou jako objednatelem (dále jen „Zákazník“) prostřednictvím webové stránky Zhotovitele na internetové adrese www.altu.cz.

1.2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Pokud není ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, platí ustanovení uvedená ve VOP.

1.3. VOP jsou přístupné na internetových stránkách Zhotovitele.

1.4. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoliv tyto VOP změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností. Tyto změny a doplňky budou účinné po jejich oznámení Zákazníkovi na internetových stránkách Zhotovitele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

1.5. Před odesláním objednávky je Zákazník povinen udělit souhlas s VOP, v opačném případě nelze objednávku odeslat.

2. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

2.1. Podmínkou odeslání objednávky je vytvoření zákaznického účtu Zákazníka (dále jen „Zákaznický účet“). Zákaznický účet si Zákazník vytvoří tak, že do formuláře zadá požadované údaje.

2.2.Zároveň je Zákazník povinen zabezpečit přístup k Zákaznickému účtu heslem. Zákazník odpovídá za výběr vhodného hesla a je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně údajů nezbytných k přístupu do jeho Zákaznického účtu.

2.3. Zákazník je oprávněn zadané údaje včetně hesla měnit.

2.4. Zákazník není oprávněn umožnit užívání Zákaznického účtu třetí osobě. Zákazník dále bere na vědomí, že Zhotovitel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Zákazníka ani případné škody, které vzniknou v důsledku prozrazení nebo zneužití hesla třetí osobou.

2.5. Zákazník bere na vědomí, že Zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Zhotovitele, popř. hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. SMLOUVA O DÍLO

3.1. Uzavřením Smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést dílo a doručit je Zákazníkovi, pokud si Zákazník tuto službu objednal, a Zákazník se zavazuje uhradit cenu za dílo.

3.2. Nabídka služeb Zhotovitele včetně cen je zveřejněna na webových stránkách Zhotovitele. Ceny jsou uvedené včetně DPH. Webová stránka obsahuje také informace o nákladech souvisejících s dodáním objednávky.

3.4. Objednávka Zákazníka odeslaná Zhotoviteli prostřednictvím webových stránek Zhotovitele je návrhem Smlouvy.

3.5. Před odesláním objednávky Zhotoviteli je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje a data vložená do objednávky. Zákazník je povinen zkontrolovat vizuální podobu objednávky prostřednictvím náhledu. Objednávku odešle Zákazník Zhotoviteli kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“.

3.6.Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou Zhotovitelem považovány za správné. Zhotovitel následně neodpovídá ani za zjevné vady způsobené Zákazníkem zjistitelné prostřednictvím náhledu před odesláním objednávky (např. špatně oříznutá fotografie, špatně vložená fotografie, chybějící text atd.)

3.7. Zhotovitel po obdržení objednávky její obdržení Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v Zákaznickém účtu. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky Zhotovitele Zákazníkovi.

3.8. Zhotovitel je oprávněn ke zhotovení díla využít třetích osob, přičemž za zhotovení díla odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám.

3.9. V případě okolností majících charakter vyšší moci, které brání Zhotoviteli v provedení díla dle Smlouvy, má Zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodání díla nebo od Smlouvy odstoupit. V tomto případě nenese Zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.

3.10.Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání Zhotoviteli, dočasně nebo dlouhodobě, v provedení díla dle Smlouvy, a které nemohou být Zhotovitelem ani při vynaložení veškerého úsilí odvráceny.

3.11. Po odeslání objednávky a jejím potvrzením Zhotovitelem není Zákazník oprávněn tuto objednávku jednostranně zrušit.

3.12. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy si hradí Zákazník sám.

3.13. Zhotovitel si vyhrazuje právo neuzavřít Smlouvu se Zákazníkem, který dříve podstatným způsobem porušil Smlouvu, např. neuhradil cenu objednávku nebo opakovaně nepřevzal objednávku. 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Zákazník je oprávněn si zvolit způsob úhrady objednávky. Jednotlivé způsoby platby jsou uvedeny na internetových stránkách Zhotovitele, přičemž jsou možné tyto varianty:

  • bezhotovostně převodem na bankovní účet č. ú. 2301309078/2010 vedený u FIO banky,
  • v hotovosti při osobním převzetí,
  • dobírkou při převzetí poštovní zásilky.

4.2. Zákazník může uhradit cenu, popř. uplatnit slevu z ceny, také za použití dárkového či slevového poukazu, v takovém případě zadá do příslušného pole ve formuláři objednávky příslušný slevový kód.

4.3. Společně s cenou objednávky je Zákazník povinen uhradit Zhotoviteli také náklady spojené s balením a dodáním objednávky ve smluvené výši. Není-li dále stanoveno jinak, považují se dále za cenu objednávky i náklady spojené s dodáním objednávky.

4.4. V případě bezhotovostní platby na bankovní účet Zhotovitele je Zákazník povinen uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit cenu objednávky splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele.

4.5. Zhotovitel vystaví Zákazníkovi daňový doklad - fakturu. Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty.

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Zákazník je oprávněn si zvolit způsob dodání objednávky. Jednotlivé způsoby dodání jsou uvedeny na internetových stránkách Zhotovitele, přičemž jsou možné tyto varianty:

  • osobní odběr na pobočce Zhotovitel na adrese ALTU, Na Stezce 1328/7, Praha 10 – Vršovice, PSČ 101 00 (otevírací doba je uvedena na internetových stránkách Zhotovitele),
  • doručení prostřednictvím České pošty.

5.2. Zhotovitel informuje Zákazníka elektronicky o vyhotovení objednávky a předpokládaném termínu doručení či možnosti osobního odběru na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v Zákaznickém účtu.

5.3. V případě osobního odběru objednávky je Zhotovitel povinen připravit objednávku k odběru nejpozději do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky Zhotovitelem.

5.4. Při doručování objednávky prostřednictvím České pošty je Zhotovitel povinen objednávku odeslat nejpozději do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky Zhotovitelem.

5.5. Pokud Zákazník zvolí expresní odběr objednávky, je Zhotovitel povinen připravit objednávku k osobnímu odběru nejpozději následující pracovní den.

5.6. Náklady spojené s balením a dodáním objednávky činí: při osobním odběru 0,- Kč při expresním odběru 150,-Kč při doručování objednávky prostřednictvím České pošty 90,- Kč.

5.7. Zhotovitel zajišťuje dodání objednávky pouze na území České republiky a Slovenska.

5.8. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutné objednávku doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním objednávky, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.9. Při převzetí objednávky od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu, může Zákazník zásilku odmítnout a sepsat s přepravcem protokol o poškození zásilky.

5.10. Nebezpečí škody na zhotoveném díle a vlastnické právo k dílu přechází ze Zhotovitele na Zákazníka okamžikem předání zásilky přepravci za účelem přepravy do místa určeného ve Smlouvě nebo převzetím díla v případě osobního odběru.

6. REKLAMACE

6.2. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí objednávky dílo prohlédnout a případné vady neprodleně reklamovat u Zhotovitele.

6.3. Zhotovitel odpovídá Zákazníkovi, že dílo při převzetí nemá vady. Zhotovitel se zavazuje Zákazníkovi zhotovit a dodat dílo v množství, kvalitě a lhůtě sjednané ve Smlouvě.

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, vzniklé v důsledku toho, že data poskytnutá Zákazníkem při objednávce, byla poškozena, dodána v nesprávném formátu nebo v nízkém rozlišení. Odchylky od očekávání barevnosti nebudou Zhotovitelem pokládány za vadu a nemohou být předmětem reklamace. Totéž platí pro ořezy objektů umístěných příliš blízko u okrajů díla.

6.5. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u díla, v případě spotřebitele v době do 24 měsíců od převzetí a v ostatních případech do 6 měsíců od převzetí. Po dobu trvání záruční doby se Zhotovitel zavazuje, že dílo bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

6.6. Práva Zákazníka vyplývající z vadného plnění Zhotovitele uplatňuje Zákazník u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po zjištění vady, osobním doručením reklamovaného zboží na pobočku na adresu ALTU: Na Stezce 1328/7, Praha 10 – Vršovice, PSČ 101 00 nebo zasláním obyčejným psaním na adresu ALTU: Petr Regal, Na Stezce 1328/7, Praha 10 – Vršovice, PSČ 101 00. Zákazník je povinen při reklamaci doložit fakturu a průvodní dopis se stručným popisem vady zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Zhotovitel obdržel od Zákazníka reklamované dílo. Zhotovitel je povinen Zákazníka o přijetí reklamace informovat osobně nebo na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v Zákaznickém účtu.

6.7. Reklamační protokol a další informace o průběhu reklamace budou Zákazníkovi zaslány elektronickou poštou na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v Zákaznickém účtu. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech je Zhotovitel oprávněn požadovat na Zákazníkovi sjednání lhůty delší a takovou žádost Zákazníkovi odůvodnit.

6.8. O vyřízení reklamace Zákazníka vyhotoví Zhotovitel ve smyslu § 19 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, reklamační protokol.

6.9. V případě, že dílo má vadu, za kterou Zhotovitel odpovídá, má Zákazník dále uvedené nároky z vad, které závisí na charakteru vady:  bezplatné odstranění vady, která je odstranitelná, nebo přiměřenou slevu z ceny v případě nepodstatné neodstranitelné vady, nebo odstoupení od Smlouvy, pokud má dílo větší množství nepodstatných neodstranitelných vad (více než tři), ledaže si Zákazník v takovém případě zvolí dodání nového díla,  odstoupení od Smlouvy, pokud má dílo podstatnou neodstranitelnou vadu, nebo zhotovení náhradního díla ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy Zhotovitel reklamaci uznal.

6.10. Zákazník sdělí Zhotoviteli, jaký nárok si zvolil, již při oznámení vady (při reklamaci), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

6.11. Práva Zákazníka a povinnosti Zhotovitele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 - § 1925, § 2615 – § 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění).

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.2. Odstoupení Zákazníka od Smlouvy do 14 dnů od převzetí objednávky není možné, a to z důvodu ustanovení § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, které vylučuje takové odstoupení od smlouvy o dodávce zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

7.3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy ze strany Zákazníka.

7.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy rovněž v případě, že Zákazníkem zaslané tiskové podklady nejsou vhodné pro tisk, případně jejich obsahu není v souladu s platnými právními předpisy, na tuto skutečnost je však třeba Zhotovitel Zákazníka upozornit.

8. AUTORSKÁ PRÁVA

8.1. Zákazník bere na vědomí, že software a další součásti tvořící webové stránky jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít software nebo další součásti tvořící webové stránky.

8.2. Zákazník prohlašuje, že je majitelem autorských práv obrazového materiálu v objednávce, případně že získal souhlas fotografovaných osob či fotografovaných subjektů. Zákazník plně zodpovídá za případná porušení autorských či jiných práv a za případnou způsobenou škodu.

8.3. Zhotovitel je oprávněn data a podklady poskytnuté Zákazníkem při objednávce užít a modifikovat pouze v rámci zadané zakázky, za účelem jejího úspěšného zhotovení.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA

9.1. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jména a příjmení, adresy, adresy elektronické pošty a telefonního čísla, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy, pro účely vedení Zákaznického účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Zákazníkovi.

9.2. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Zhotovitele o změně ve svých osobních údajích.

9.3. Zpracováním osobních údajů Zákazníka může Zhotovitel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osoby přepravce nebudou osobní údaje Zhotovitelem bez předchozího souhlasu Zákazníka předávány třetím osobám.

9.4. Zákazník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

9.5. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a jejich poskytnutí bylo dobrovolné.

9.6. Každý Zákazník má právo požádat Zhotovitele o vysvětlení, popř. požadovat odstranění osobních údajů z databází a systémů Zhotovitele, pokud má za to, že Zhotovitel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se Smlouvou či právními předpisy. Zhotovitel vyřídí žádost subjektu údajů ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení.

9.7. Zhotovitel nezpřístupňuje fotografie, které mu Zákazník zaslal v souvislosti s objednávkou a neprovádí s nimi žádné operace. Zhotovitel však archivuje soubor s elektronickou objednávkou, kterou mu zaslal Zákazník, a to po dobu max. šest měsíců, a to pouze za účelem řešení případných reklamací a případného vytvoření náhradního díla.

9.8. Zhotovitel tímto prohlašuje, že osobní údaje jsou zabezpečená, resp. že přijal náležitá technická a organizační opatření za účelem zabránit neoprávněnému přístupu k osobním údajům Zákazníka.

9.9. Osobní údaje přenášené po internetu v souvislosti s objednáním díla, jsou šifrované protokolem SSL (Secure Socket Layer) tak, aby je nikdo nemohl přečíst.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1. Zákazník souhlasí se zasíláním informací o novinkách v nabídce služeb a obchodních sděleních na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v Zákaznickém účtu. K odběru obchodních sdělení se může zákazník ve svém Zákaznickém účtu kdykoliv přihlásit či odhlásit.

11. COOKIES

11.1. Zhotovitel používá cookies za účelem usnadnění užívání stránek Zákazníkem, přihlašování k Zákaznickému účtu, a případně k dalším činnostem. Zákazník tímto uděluje souhlas s ukládáním cookies na jeho počítač.

11.2. Zákazník bere na vědomí, že vypnutím cookies Zákazník většinou neznemožní užívání webových stránek, ale může způsobit potíže a snížení komfortu.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, informuje Zhotovitel Zákazníka o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Pokud v případě spotřebitelského sporu nedojde k dohodě mezi Zákazníkem a Zhotovitelem, může se Zákazník dle podmínek stanovených zákonem obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní řešení sporu. Internetová adresa České obchodní Inspekce je wvw.coi.cz.

12.2. Právní vztahy Zhotovitele se Zákazníkem, výslovně neupravené těmito VOP, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a předpisy souvisejícími.

12.3. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení VOP platná a účinná.

12.4. Zákazník není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za Zhotovitelem vzniklou v souvislosti se Smlouvou jakékoli třetí osobě. Takové postoupení je možné jen s předchozím písemným souhlasem Zhotovitele. Zákazník není oprávněn bez písemného souhlasu Zhotovitele převádět na třetí osoby jakákoli práva vzniklá ze Smlouvy.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti 10. října 2017.

Přihlášení

- nebo se Registrovat

E-mail

Obnovit heslo pro

Facebook

Registrovat

- nebo se Přihlásit

Pro tvorbu a uložení kalendáře je nutné se registrovat. Váš kalendář se pak bude automaticky ukládat pod váš účet.
Pokud již máte účet tak se přihlaste. na přihlášení


E-mail


Pokud nám sdělíte něco málo o Vás, čeká vás malé překvapení. (nepovinné)Facebook