Zimní soutěž (Již skončeno)Vyhrajte vytištění
Vaší fotoknihy
v hodnotě až
1.000 Korun


Vybereme pět z vás, kterým fotoknihu vytiskneme a doručíme zdarma.
Nevýherní fotoknihy odměníme
25% slevou na jejich vytištění.Jak hrát?


1.

Vytvořte si fotoknihu
v naší nové zimní šabloně.
Pohrajte si s ní, vymazlete si ji.

2.

Uložte ji pod názvem
SOUTEZ ZIMA
.

3.

Pošlete nám e-mail na info@altu.cz s Vaším přihlašovacím jménem a do předmětu uveďte SOUTEZ ZIMA.

4.


Těšte se na zprávu o výhře.
Základní pravidla


Maximální možné hodnoty fotoknihy jsou: čtverec, tvrdé desky, velký formát 29,7 x 29,7 cm, 40 stran.
Každý registrovaný účastník může soutěžit pouze s jednou fotoknihou.
Do soutěže budou zařazeny všechny fotoknihy, které splňují soutěžní podmínky tj. maximální cena, formát, desky, počet stran a budou vytvořeny v období 2. 3. 00:01 - 31. 3. 23:59.


  ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE S NÁZVEM „ZIMA“

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  Tato pravidla upravují spotřebitelskou soutěž s názvem „ZIMA“ (dále jen „Soutěž“). Tato pravidla jsou jediným oficiálním dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže.

  Zkrácená pravidla Soutěže uvedená na reklamních nebo propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závazná.

  2. PROVOZOVATEL A VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE

  Provozovatelem a vyhlašovatelem této Soutěže je Petr Regal, IČO 480 87 467, se sídlem Chrastná 5, Úžice, PSČ 285 04 (dále jen „Provozovatel“), který zajišťuje veškeré činnosti související se zajištěním řádného průběhu Soutěže.

  3. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

  Doba trvání Soutěže je od 2. 3. 2018 od 00:01 hod. do 31. 3. 2018 23:59 hod. včetně na území České republiky.

  4. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

  Účastníkem této Soutěže může být fyzická osoba, které je v den zahájení Soutěže alespoň 15 let, která má adresu pro doručování na území České republiky a která splňuje veškeré podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech.

  Soutěže se může zúčastnit pouze osoba registrovaná na webových stránkách provozovatele www.altu.cz, která při registraci zadala všechny požadované údaje a která si vytvoří a uloží fotoknihu maximálně v parametrech:

  • čtverec, tvrdé desky, velký formát 29,7 cm x 29,7 cm, 40 stran
  • maximální hodnota 1.021,- Kč + poštovné 

  Každý účastník Soutěže se může registrovat na webových stránkách Provozovatele pouze jednou a může se Soutěže zúčastnit pouze s jednou fotoknihou.

  Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Provozovateli, jakož i osoby blízké k těmto osobám ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

  5. PRINCIP SOUTĚŽE

  Úkolem účastníka Soutěže je vytvořit fotoknihu (v maximální hodnotě 1.021,- Kč + poštovné a v maximálních parametrech: čtverec, tvrdé desky, velký formát 29,7 cm x 29,7 cm, 40 stran) se zimní tématikou, následně ji na svém účtu uložit pod názvem „SOUTEZ ZIMA“ a zaslat na e-mail info@altu.cz e-mail z e-mailové adresy, kterou účastník Soutěže registroval u Provozovatele, a přičemž v předmětu e-mailu bude uvedeno SOUTĚŽ ZIMA.

  Tříčlenná porota ve složení Provozovatel, marketingový specialista a IT odborník následně vybere 5 výherců s nejkrásnější zimní fotoknihou.

  Výběr výherců proběhne nejpozději do 10. dubna 2018, jména výherců budou zveřejněna na webových stránkách provozovatele www.altu.cz.

  6. VÝHRA

  5 výhercům bude zdarma vytištěna a doručena, na adresu uvedenou účastníkem, výherní fotokniha v maximální hodnotě 1.021,- Kč + poštovné a v maximálních parametrech: čtverec, tvrdé desky, velký formát 29,7 x 29,7 cm, 40 stran.

  Ostatním účastníkům Soutěže s nevýherními fotoknihami bude poskytnut jeden slevový kupón s kódem v hodnotě slevy ve výši 25 % na objednání vytvořené fotoknihy.

  7. DORUČENÍ VÝHER

  Výhercům bude do 3 dnů po určení výherců doručeno na e-mail, registrovaný na webových stránkách provozovatele www.altu.cz, oznámení o výhře spolu s výzvou k objednání výherní fotoknihy a slevovým kupónem s kódem v hodnotě 100 % dané fotoknihy (včetně poštovného).

  Veškeré výhry budou odeslány nejpozději do 5 dnů od objednání, nejpozději však do 25. dubna 2018.

  Pokud si výherce neobjedná nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o výhře výherní fotoknihu, případně si výhru nepřevezme, nárok na výhru zaniká a výhra propadne ve prospěch provozovatele.

  Ostatním účastníkům Soutěže s nevýherními fotoknihami bude do 3 dnů po určení výherců doručen na e-mail, registrovaný na webových stránkách provozovatele www.altu.cz, jeden slevový kupón s kódem v hodnotě slevy ve výši 25 % na objednání vyrobené fotoknihy.

  Pokud si ostatní účastníci Soutěže s nevýherními fotoknihami neobjednají nejpozději do 14 dnů ode dne doručení slevového kupónu fotoknihu, nárok na slevu zaniká.

  8. SOUHLAS S PRAVIDLY, ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Účastí v Soutěži vyjadřuje účastník Soutěže souhlas s pravidly Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

  Účastník zároveň souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů pro účely této Soutěže. Účastník prohlašuje, že všechny údaje poskytl dobrovolně a že jím poskytnuté údaje jsou pravdivé.

  Účastník dále souhlasí se zasíláním informačních e-mailů týkajících se Soutěže, a dále souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů k marketingovým účelům, tj. k nabízení výrobků a služeb, informací o pořádaných akcích, aktivitách, službách a výrobcích, jakož i k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změnách některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění.

  Soutěžící bere na vědomí, že má právo dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, svůj souhlas může kdykoli bezplatně odvolat na webových stránkách provozovatele, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.

  Účastník souhlasí se zveřejňováním svého jména a příjmení na internetových stránkách www.altu.cz v souvislosti s případnou výhrou v této Soutěži.

  9. OSTATNÍ PODMÍNKY

  Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit či upravit tato pravidla či Soutěž zrušit nebo prodloužit dobu trvání Soutěže, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Změna pravidel či zrušení Soutěže jsou účinné okamžikem zveřejnění této informace na webových stránkách provozovatele www.altu.cz.

  Aktuální pravidla jsou dostupná online na adrese www.altu.cz/soutez. V případě dotazů ohledně pravidel je možné se obrátit na provozovatele.

  Místo výhry nelze požadovat peněžní plnění, výhru také nelze vyměnit za jiné produkty.

  Provozovatel Soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené v souvislosti s účastí v Soutěži.

  Provozovatel Soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v případě přepravy poštou.

  Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu Soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit účastníka Soutěže, a to zejména v případě, pokud účastník Soutěže poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech, nebo pokud jeho jednání bude v rozporu s právním řádem České republiky či dobrými mravy.

  Tato pravidla jsou platná a účinná od 2. 3. 2018 do skončení Soutěže.


  K provozování webových stránek používáme COOKIES, a to za účelem zlepšení kvality poskytovaných služeb, usnadnění používání webových stránek a také z analytických a marketingových důvodů.

  Pokud chcete provést úpravu rozsahu používání cookies a zjistit další informace, můžete tak učinit ZDE.